Visit this resource

Title : ó binocular

Description : L'assignatura es basa en la correcta realització i interpretació de les proves per poder arribar al diagnòstic i selecció del tractament clínic més adequat per a les persones tant amb disfuncions binoculars i acomodatives com amb defectes refractius En acabar l'assignatura Disfuncions de la Visió Binocular, els estudiants han d'haver assolit els següents objectius (extrets del BOE): -Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques. -Adquirir les habilitats per a la interpretació i judici clínic dels resultats de proves visuals per establir el diagnòstic i el tractament pertinent. -Saber desenvolupar una anamnesi complerta. -Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius. -Conèixer els principis i

Pubdate : 2016-07-12

Creator :

Ispermalink : true