RSS Feed for https://solvonauts.org/%3Faction%3Drss_search%26term%3D RSS Feed for ó 2 com per exemple introducci al Java la recursivitat i la programaci orientada a objectes http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/programacio-2-1 http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/programacio-2-1 àtica de les Operacions Financeres I amb una introducci a l estudi de les operacions de pr stec i els comptes corrents http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i Enginyeria de Software II s continuaci directa d Enginyeria de Software I Aquesta segona part planteja aspectes de disseny com per exemple els temes cl ssics de disseny del proc s de desenvolupament de software i aspectes de l enginyeria de la usabilitat http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/enginyeria-de-software-ii http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/enginyeria-de-software-ii ècniques de Negociació la prevenci n y la gesti n de los conflictos juegan un papel importante en el mundo laboral en las organizaciones y en las instituciones en general http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/teoria-i-tecniques-de-negociacio http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/teoria-i-tecniques-de-negociacio Estructura de Dades i Algorismes directe per clau a les dades http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/estructura-de-dades-i-algorismes http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/estructura-de-dades-i-algorismes Programari i contingut lliure: cap a un nou model de coneixement http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/programari-i-contingut-lliure-cap-a-un-nou-model-de-coneixement http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/programari-i-contingut-lliure-cap-a-un-nou-model-de-coneixement Software quality. Quality audit and certification First general view of quality as a tool for the improvement of organization processes increasing efficiency and efficacy Then concretise into methodologies and processes towards quality in software development http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/software-quality http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/software-quality Enginyeria del Software III capa de posar en pr ctica els patrons i les tecnologies XML i Serveis Web en un projecte d aplicaci http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/enginyeria-del-software-iii http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/enginyeria-del-software-iii ó, aplicacions i seguretat s el d introduir aspectes complementaris dins l rea de les comunicacions entre ordinadors que puguin ser consolidats seguint una metodologia eminentment pr ctica i que acostin a l alumne a alguns dels aspectes que trobar al m n laboral http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/bloc-dinternet-administracio-aplicacions-i-seguretat http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/bloc-dinternet-administracio-aplicacions-i-seguretat ó Intercultural sobretot per la comunicaci intercultural http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/sociologia-de-leducacio-intercultural http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/sociologia-de-leducacio-intercultural ó i Transport de la Informació tors d errors de canal Aquesta introducci ens portar fins a l estudi dels codis lineals http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/codificacio-i-transport-de-la-infomacio http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/codificacio-i-transport-de-la-infomacio ó s fer una primera aproximaci molt b sica per al mateix temps for a rigorosa al m n de la programaci i l algor smica La idea s crear h bits de programaci que siguin adequats des del primer moment http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/metodologia-i-tecnologia-de-la-programacio http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/metodologia-i-tecnologia-de-la-programacio àtica de les Operacions Financeres en Comptabilitat i Finances http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i-1 http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/matematica-de-les-operacions-financeres-i-1 ó 2 com per exemple introducci al Java la recursivitat i la programaci orientada a objectes http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/programacio-2 http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/programacio-2 ç electrònic a visi suficientment mplia d aquestes tecnologies essencialment en l mbit de Java i tamb ajax i de la manera correcta d utilitzar les per desenvolupar aplicacions de comer electr nic o m s gen ricament aplicacions web http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/plataformes-de-desenvolupament-daplicacions-de-comerc-electronic http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/plataformes-de-desenvolupament-daplicacions-de-comerc-electronic ç exterior Amb l especialitat es pret n que l estudiant adquireixi els coneixements que el motivin a aprofundir el camp del comer internacional per mitj d una preparaci i un acompliment eficient de les funcions que l empresa encomana a l especialista http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/comerc-exterior http://ocw.udl.cat/ciencies-socials-i-juridiques/comerc-exterior Xarxes II de la infraestructura i aspectes adjacents Analitzar auditar la seguretat de la infraestructura Respondre a problemes i incidents http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/xarxes-ii http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/xarxes-ii ó de projectes de programari lliure or de versions tant centralitzat como distribu t 6 Integrar els estudiants en una comunitat de desenvolupament d un projecte real FOSS interaccionar amb ella i realitzar alguna contribuci al projecte http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/models-de-desenvolupament-i-gestio-de-projectes-de-programari-lliure http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/models-de-desenvolupament-i-gestio-de-projectes-de-programari-lliure ó al disseny de sistemes web sics del disseny per a sistemes web http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/introduccio-al-disseny-de-sistemes-web http://ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/introduccio-al-disseny-de-sistemes-web Zastave sveta Flags of the World Natan no opazovanje primerjanje prepoznavanje zna ilnosti po katerih se objekti naloge med seboj razlikujejo Glede na prepoznavanje lastnosti razvijanje sposobnosti razvr anja Careful comparison classification and observation of different flags and how to recognize them http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=78&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=78&n=0 Spoznajmo učbenik (Stari in srednji vek, DZS) Get to know textbook - Old and middle ages (DZS) Spoznavanje u benika za zgodovino Stari in srednji vek DZS U enca motiviramo za delo z besedilom Entertaining exercises for motivation and getting to know the textbook http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=81&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=81&n=0 Drobne živali v plasti podrasti Small animals in undergrowth Preberi trditve in odgovori na vpra anja v zvezi z ivalmi ki jih najdemo v podrasti Read the sentences and answer questions regarding the animals that can be found in undergrowth http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=86&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=86&n=0 Zgradba vesolja - križanka Space - crossword Kri anka sestavljena iz besed ki jih sre amo v vesolju Crossword puzzle build of terms that are common in space http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=88&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=88&n=0 Kratke vaje za zapis in branje od A-G Short exercises for writing and reading from A-G Vaje za utrjevanje za etnih rk Slovenske abecede Exercises for reading and writing first characters of Slovenian alphabet http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=92&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=92&n=0 RačunalniÅ¡tvo - Učni načrt 5.r Computer science - lesson plan for 5. class Letni u ni na rt za predmet ra unalni tvo v 5 razredu O Lesson plan for computer science lecture for whole year suitable for pupils in 5 grade of primary school http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=93&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=93&n=0 RačunalniÅ¡tvo - Učni načrt Computer science - lesson plan Na rt za pou evanje ra unalni tva v 5 razredu O Lesson plan for computer science lecture for whole year suitable for pupils in 5 grade of primary school http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=95&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=95&n=0 Upraba slogov in pisav Usage of styles and fonts Vaja uporabe slogov in pisav Exercises in using styles and fonts in word processor http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=96&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=96&n=0 Navodilo za delo Work instructions Navodila za uporabo ra unalni ke opreme in prestavitev predmeta Instructions for usage of computer equipment and presentation of lesson http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=106&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=106&n=0 RačunalniÅ¡tvo - navodilo za delo Computer science - basic instructons U na priprava za ra unalni tvo na za etku olskega leta hi ni red gesla Lesson plan for first hour of computer science class using computer order in classroom passwords http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=107&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=107&n=0 Bralne vaje - 5 črk, 40 besed Reading exercises - 5 character, 40 words Vaje za u ence ki imajo te ave s koncentriranim branjem to je s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaja usmerja pozornost na neko besedilo Poudarek je na tem da je pomembno za pravilno re itev ohraniti pozornost skozi celotno vajo Exercises for students that have problems with maintaining concentration during reading http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=232&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=232&n=0 Bralne vaje - 6 črk, 40 besed Reading exercises - 6 character, 40 words Vaje za u ence ki imajo te ave s koncentriranim branjem to je s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaja usmerja pozornost na neko besedilo Poudarek je na tem da je pomembno za pravilno re itev ohraniti pozornost skozi celotno vajo U enec trenira celostno prebiranje besed ter hitro premikanje o i z besede na besedo Exercises for students that have problems with maintaining concentration during reading http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=233&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=233&n=0 Bralne vaje - 3 črke, 40 besed Reading exercises - 3 character, 40 words Vaje za u ence ki imajo te ave s koncentriranim branjem to je s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaja usmerja pozornost na neko besedilo Poudarek je na tem da je pomembno za pravilno re itev ohraniti pozornost skozi celotno vajo U enec trenira celostno prebiranje besed ter hitro premikanje o i z besede na besedo Exercises for students that have problems with maintaining concentration during reading http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=234&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=234&n=0 Nastanek Rima - trditve Founding of Rome - statements Zbirka trditev o nastanku Rima Collection of true false statement about the founding of Rome http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=235&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=235&n=0 Učenje iz besedila Reading comprehension Ve ina u encev se ob sre anju z besedilom v u beniku spoznavanje narave spoznavanje dru be soo i z besedilom ki ga mora prebirati z razumevanjem in se tudi nau iti snov ki jo besedilo obravnava Naloga ki jo predstavljam omogo a postopno utrjevanje branja z razumevanjem Simple exercise in reading comprehension build your own riddle about chosen keyword regarding the given text http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=238&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=238&n=0 Primerjanje: veliko - majhno Comparing: big vs. small U enci bodo utrdili razumevanje ve jega in manj ega s pomo jo igrice Understanding of concepts big bigger small smaller with fun game that includes group work http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=239&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=239&n=0 Utrjevanje branja Improving the reading Petminutna vaja za utrjevanje branja Five minute exercise to improve the reading of students http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=241&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=241&n=0 Utrjevanje branja Improving the reading Individualna vaja za utrjevanje branja za prijaznej i na in pridobivanja sposobnosti gladkega branja Individual exercise to improve the reading friendly way to gain skill of reading smoothly http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=242&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=242&n=0 Vaje za razvijanje percepcije Exercises for developing reading perception Zbirka kratkih vaj za razvijanje bralne percepcije Collection of short exercises for developing reading perception http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=244&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=244&n=0 StarejÅ¡a kamena doba - križanka Old stone age - crossword Kri anka sestavljena iz besed povezanih s starej o kameno dobo Crossword puzzle build of terms regarding the old stone age http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=245&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=245&n=0 Å portna vzgoja - graf Physical education - graph Izdelava grafa miselnega vzorca o telesni vzgoji Building graph of words related to the physical education http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=261&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=261&n=0 Vaje za razvijanje percepcije - povedi Exercises for developing reading perception - sentences Veliko u encev ima te ave s koncentriranim branjem to je te ave s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaje sku ajo spodbuditi ohranjanje pozornosti Collection of short exercises for developing reading perception http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=263&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=263&n=0 Koncentracija pri branju - besede Concentrating and reading - words Veliko u encev ima te ave s koncentriranim branjem to je te ave s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaje sku ajo spodbuditi ohranjanje pozornosti Collection of short exercises for developing reading perception keeping the concentration http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=264&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=264&n=0 Koncentracija pri branju - Å¡tevila Concentrating and reading - numbers Veliko u encev ima te ave s koncentriranim branjem to je te ave s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaje sku ajo spodbuditi ohranjanje pozornosti Collection of short exercises for developing reading perception keeping the concentration http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=265&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=265&n=0 Bralne vaje - koncentracija Reading exercises - concentration Vaje za u ence ki imajo te ave s koncentriranim branjem to je s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaja usmerja pozornost na neko besedilo Collection of short exercises for developing reading perception keeping the concentration http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=266&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=266&n=0 Bralne vaje - koncentracija Reading exercises - concentration Vaje za u ence ki imajo te ave s koncentriranim branjem to je s tem da usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdr ijo dolo eno stopnjo pozornosti tudi med branjem Vaja usmerja pozornost na neko besedilo Collection of short exercises for developing reading perception keeping the concentration http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=267&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=267&n=0 SeÅ¡tevanje brez prehoda - dvomestno z enomestnim Addition without carry - two digit number with single digit one Zbirka nalog za se tevanje brez prehoda Collection of exercises for addition without carry http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=269&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=269&n=0 Enačbe: v+n in v-n Equations: v+n and v-n Vaje za utrjevanje ena b v obliki v n in v n Exercises for drilling equations of form v n and v n http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=272&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=272&n=0 Enačbe: v+n in v-n Equations: v+n and v-n Vaje za utrjevanje ena b v obliki v n in v n Exercises for drilling equations of form v n and v n http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=273&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=273&n=0 Enačbe: n*v+n Equations: n*v+n Vaje za utrjevanje ena b v obliki n v n Exercises for drilling equations of form n v n http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=274&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=274&n=0 Enačbe: n*v+n Equations: n*v+n Vaje za utrjevanje ena b v obliki n v n Exercises for drilling equations of form n v n http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=275&n=0 http://www.uciteljska.net/ucit_dl.php?id=275&n=0